AUDITsolution

Allmänt

Vem kan använda AUDITsolution?
Alla organisationer och verksamheter som vill säkerställa att de följer t.ex. gällande lagkrav eller interna regler inom den egna verksamheten.

Kan AUDITsolution installeras på min Mac dator?
Programmet kan installeras på en virtuell PC i Mac miljö, men inte direkt i Mac operativet.

Vad baserar sig medföljande kontrollfrågeunderlag på?
De kontrollfrågeunderlag som finns att tillgå i programmet har utformats inom ramarna på erkända regelverk av erfarna säkerhetsrådgivare. Exempelvis ISO-standarder, MSB:s rekommendationer och Lag om skydd mot olyckor.

Vilka språk finns programmet på?
Både singel- och nätverksversionen av AUDITsolution finns på svenska och engelska.

Var kan jag se hur lång licenstid jag som användare har?
Om du är inloggad i programmet så klickar du på fliken Hjälp och därefter på knappen Om AUDITsolution. Där får du upp licensinformation (periodisk licens, giltig till…)

Var kan jag se vilken version av AUDITsolution jag arbetar i?
Det ser du längst ner i inloggningsrutan när du loggar in. Om du är inloggad i programmet så klickar du på fliken Hjälp och därefter på knappen Om AUDITsolution. Där får du upp en ruta med versionsnumret (t.ex. Version 1.0.8.3).

Min testlicens har gått ut! Kan jag få förlängd tid?
Ja, självklart! Hör av dig till vårt kontor, så kan vi hjälpa dig.

Jag har glömt mina inloggningsuppgifter, vad kan jag göra?
För att få ett nytt lösenord behöver du kontakta din administratör. Om du är singelanvändare och ensam administratör kontaktar du vårt kontor för att få ett nytt lösenord.

Varför kan jag inte logga in?
Om du är användare behöver du kontakta din administratör för att kontrollera att användaren är aktiv. Är du singelanvändare och administratör måste du kontakta vårt kontor för support.

Finns det en användarmanual för AUDITsolution?
Ja, den finner du under Hjälpmenyn i AUDITsolution och den beskriver programmets olika funktioner steg för steg.

 

Administration 

Jag har installerat AUDITsolution, hur loggar jag in första gången?
Vi första inloggningen kan du endast logga in som administratör. Det görs genom att ange användarnamn admin och lösenord admin. Lösenordet måste bytas vid första inloggningen.

Kan jag sätta mitt företags prägel på analyserna?
Ja, det finns möjlighet att importera exempelvis ett företags logotype. Programmet anpassar bildformatet så att det passar in i företagsinformationen som sedan syns längst upp i din rapport.

Kan jag använda redan tidigare gjorda checklistor/kontrollfrågeunderlag?
Ja, i programmet finns det möjlighet att importera kontrollfrågeunderlag skapade i Excel. Underlaget ska vara utformat enligt en särskild mall. Ytterligare information finner du i manualen eller genom att kontakta vår support.

Är det nödvändigt att vikta kontrollfrågeunderlagen?
Genom att vikta kontrollfrågorna kan du högprioritera frågor och på så sätt säkerställa att viktiga delar inte förbises. Det är dock inte nödvändigt att vikta frågor.

Kan fler än en användare arbeta på samma nulägesanalys samtidigt?
Då en användare arbetar med en analys är den låst så att ingen annan kan ändra informationen i den samtidigt. Det går dock att öppna en tidigare gjord analys i skrivskyddat läge, vilket innebär att du enbart kan läsa analysen.

 

Nulägesanalys 

Vad är en nulägesanalys?
Det är en jämförelse av nuläget inom ett avgränsat område ställt emot t.ex. standarder, interna riktlinjer eller lagkrav. AUDITsolution är ett dokumentationsstöd för att göra nulägesanalyser. Det är ett sätt att tydliggöra brister och få ett bra underlag för prioriteringar.

Vad händer om jag svarar vet ej på en fråga?
Vid ett vet ej svar råder en osäkerhet om regelverk följs eller inte, vilket ses som en brist. Sådana svar bör utredas för att få en så fullständig analys som möjligt.

Vad är ett kontrollfrågeunderlag?
Det är en checklista för utvalt analysområde.

 

Åtgärdsplan 

Varför ska jag göra en åtgärdsplan?
Beroende på vad vilka krav som finns på din verksamhet och vilka brister som identifierades i nulägesanalysen kan det var nödvändigt att arbeta vidare med bristerna. De tas lämpligen med och dokumenteras i en åtgärdsplan, vilken även kan inkludera en kostnadsanalys om du har valt att genomföra en sådan.

Kan en åtgärdsplan kopplas direkt till gjord nulägesanalys?
Ja, i version AUDITsolution Standard finns möjlighet att förutom nulägesanalys även utföra, åtgärdsplan med kostnadsanalys och uppföljning.

Varför ska jag göra en kostnadsanalys?
Genom att beräkna kostnaderna på utvalda åtgärder har du möjlighet att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna, samt att du på ett överskådligt sätt ser faktiska kostnader och eventuella kostnadsbesparingar.