Information är medlet för att förmedla kunskap. Vi kan kommunicera information, vi kan lagra information och vi kan styra processer med information. En viss del av vår information är värdefull, inte bara för organisationen utan också för den enskilda människan. Tidvis kan information till och med vara livsviktig såsom i patientjournaler, där om information går förlorad eller är felaktig kan det leda till katastrofala följder. Skyddet av informationen behöver givetvis anpassas efter behovet så att det ger ett adekvat skydd och är enkelt att upprätthålla. De konsekvenser som kan inträffa med bristande skydd är för höga för att förbise, och brister i hantering av information kan leda till ett försämrat förtroende för tjänster och bakomliggande aktörer.

Information är en grundläggande byggsten i en organisation, på samma sätt som medarbetare, lokaler och utrustning är nödvändiga för en verksamhet. Genom ett systematiskt arbete med informationssäkerhet kan organisationer öka kvaliteten och förtroendet för sin verksamhet. Att utgå från etablerade standarder i arbetet med informationssäkerhet ökar chansen att lyckas. Arbetet med informationssäkerhet omfattar att införa och förvalta administrativa regelverk så som policys och riktlinjer, tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering samt fysiskt skydd med till exempel skal- och brandskydd. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa ett fungerande långsiktigt arbetssätt för att ge organisationens information det skydd den behöver.

Security Solution Scandinavia AB är ett konsultbolag med kontor i Göteborg, men arbetar över hela Sverige just med dessa frågor. Vår kundkrets är både privata företag och offentlig verksamhet, där vårt kunderbjudande är att skapa en långsiktig relation och hjälpa med individuella och anpassningsbara lösningar. Detta för att alla företag och verksamheter ser olika ut och kräver en lösning just för deras arbetssätt.