Riskhantering

Genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser

Security Solution gör analyser i enlighet med hela eller delar av riskhanteringsprocessen. Vi arbetar med kända standarder och regelverk för riskhantering. Vi stöttar med samtliga delar i riskhantering där vi erbjuder följande tjänster.

Specialiserade och inriktade riskanalyser inom bl.a informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Vi stöttar med expertråd vid identifieringen av risker.

Stöd under hela riskhanteringsprocessen där vi stöttar vid riskidentifiering, riskanalysen samt behandlingen av risker för att presentera en analys som kan ligga till grund för ett tydligt och strukturerat beslutsunderlag.

Framtagande av åtgärdsplan gör vi efter en riskanalys där vi strukturerat presenterar åtgärderna för att underlätta hanteringen för verksamheten.

Skapa struktur där vi hjälper verksamheten för det framtida arbetet med riskhantering genom strukturer och organisering för att effektivt kunna värdera och hantera risker i framtiden.

Uppföljning och utbildning där vi erbjuder kontroller och lärandemoment efter genomförd riskhantering för att effektivt kunna skydda verksamheten.

Kostnads- och nyttoanalys där vi kostnadsbedömer åtgärder samt genomför en kostnadsnyttoanalys.

Egna digitala IT-stöd kan vi erbjuda under riskhanteringsprocessen för att strukturera arbetet.