Efterlevnad Säkerhetsskyddslagen

I enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:5) identifierar och prioriterar Security Solution insatser för att säkerställa ett fullvärdigt säkerhetsskydd för offentliga och privata aktörers skyddsvärden. Inom ramen för säkerhetsskydd erbjuder vi följande tjänster.

Genomgång av dokumentation samt kompletterande möten för en gemensam förståelse av aktuell verksamhet samt nuvarande säkerhetsskyddsarbete. Detta resulterar i gemensamt fastställt faktaunderlag samt plan för vidare arbete. 

Säkerhetsskyddsanalys genomförs via en hotbildsanalys där vi identifierar och utreder potentiella antagonister gentemot verksamheten.

Säkerhetsskyddsplan De säkerhetsskyddsåtgärder som övergripande beskrivs i säkerhetsskyddsanalysen, bryts ner i detalj och sammanställs i en plan. Planen ska tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas utifrån skyddsvärde i relation till säkerhetshot och sårbarheter.

Framtagande av hotbildsunderlag genom att analysera hot gentemot infrastruktur med hjälp av offentlig information från MUST, Säpo, FRA, MSB och andra relevanta källor.

Identifiera skyddsvärde och hotet gentemot dessa, samt konsekvenser vid realisering av hotscenarier.

Sårbarhetsanalys och åtgärdsbeskrivning tar avstamp i de hotscenarion och tillhörande konsekvenser som identifierats. Baserat på detta granskas nuvarande säkerhetsskydd och eventuella sårbarheter samt åtgärder till dessa tas fram. 

Införandet av säkerhetsskyddsarbete via löpande säkerhetsrådgivning kopplat till lagkrav, framtagandet av ledningsdokument, övning och utbildning för att höja säkerhetsmedvetandet inom företaget.

Säkerhetsskyddsprövning genom att hjälpa till vid intervjuer, skickar underlag till SÄPO samt framtagande av information till verksamheten.