Informationssäkerhet

Genom beslutade, implementerade och informerande riktlinjer i form av policys och andra styrdokument ökar du säkerhetsmedvetenheten i din organisation.

 

 

 
 

Dataskydd

Vi erbjuder Dataskydd som en tjänst med ett mycket kompetent team av seniora konsulter som har bakgrund i juridik, informationssäkerhet, risk- och krishantering samt IT.

 

 

 

IT-säkerhet

Genom identifiering av brister i förhållande till krav på IT-infrastruktur, molntjänster och verksamhetssystem tydliggörs nyttan av IT-investeringar och förutsättningar för en effektiv och säker informationshantering mellan verksamhet och IT.

 

 Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddsanalyser genom att identifiera och prioritera insatser som bör genomföras för att säkerställa ett fullvärdigt säkerhetsskydd för offentliga och privata aktörers skyddsvärden, och arbetssättet anpassas efter behov.

 

Riskhantering

Genom kontinuerliga riskanalyser byggs ett förebyggande säkerhetsarbete upp som din verksamhet kan utgå och prioritera resurser från.

 

 

 

Kontinuitetsplanering

Vi stöttar verksamheter vid framtagande av funktionsanpassade kontinuitets- och avbrottsplaner för att förstärka beredskapen att hantera störningar och avbrott.