Kontinuitetsplanering och avbrottsplanering

Vi stöttar verksamheter vid framtagande av funktionsanpassade kontinuitets- och avbrottsplaner för att förstärka beredskapen att hantera störningar och avbrott. Vi arbetar efter erkända kontinuitetsprocesser för att ni skall få strukturerade och väl underbyggda planer.

Genom att göra en kontinuitetsplanering stärker vi er beredskap att snabbt kunna återgå till operativt driftläge vid störning eller avbrott. I arbetet ingår att se över verksamhetsprocesser, beroenden i infrastruktur, kontinuitetsstrategi, avbrottsplaner, reservrutiner samt plan för kommunikation.

Fördelarna återspeglas via:

Trygghet – Effektiv kontinuitetsplanering minskar risken för att missa viktiga detaljer. 

Effektivitet – Arbetsinsatser gällande säkerhet och kontinuitet optimeras och står i relation till hur viktig en process är för organisationen.

Transparens – Involverar hela organisationen och skapar en medvetenhet om organisationens kritiska delar samt vilka risker verksamheten exponeras mot.

Ansvar – Effektiv kontinuitetsplanering tydliggör ansvar för kritiska delar av organisationen.