Security Solution har fått i uppdrag av Rederi AB Ventrafiken att genomföra en nulägesanalys med beroende till NIS-direktivet. Ventrafiken behöver detta som grund i sitt fortsatta arbete med efterlevnad av NIS-direktivet och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Vid en första anblick kan arbete rörande efterlevnad av NIS-direktivet framstå som omfattande och komplext, men via en nulägesanalys kommer verksamheter effektivisera efterlevnadsprocessen och med tydlighet identifiera fokusområden som bör prioriteras.

NIS-direktivet är anpassat till svensk lag genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Det är upp till varje verksamhet att identifiera om den omfattas av lagen.