Bakgrund: Efter att flertalet upphandlingar krävt ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, eller ett LIS, såg företaget ett behov av att införa detta för att vara marknadsledande inom sitt område. Security Solution anlitades för att stötta och vägleda i arbetet med införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Genomförande: Security Solution har stöttat vid införandet av ett LIS, baserat på ISO 27000-serien. Genom nulägesanalyser, kontinuitetsplanering, informationsklassning och översyn av företagets styrdokument har Security Solution hjälpt till med en systematisk översyn över företagets informationssäkerhetsarbete. 

Resultat: Arbetet med att införa ledningssystem för informationssäkerhet fortsätter med kontinuerliga översyner av rutiner och styrdokument. Genom den gedigna översynen av styrdokument och informationssäkerhetsarbetet har medvetandegraden och kunskapsnivån höjts hos företagets medarbetare.